De la interpretació de la matèria a la matèria interpretada

 NÙRIA GUINOVART i JOSÉ ANTONIO SANCHO

Dues disciplines: pintura i fotografia; dos artistes: una pintora i un fotògraf; dos materials: ciment i llum; dos conceptes: matèria i esperit. D’aquestes premisses parteix la proposta d’aquesta exposició en la cual es planteja la relació de l’ésser humá amb el seu entorn i la concepció contemporànea de dos artistes cap a ell, tot reflexionant sobre els paradigmes que regeixen la conducta humana enfront de la natura i la propia psique.

Dos disciplinas: pintura y fotografía; dos artistas: una pintora y un fotógrafo; dos materiales: cemento y luz; dos conceptos: materia y espíritu. De estas premisas parte la propuesta de esta exposición en la cual se plantea la relación del ser humano con su entorno y la concepción contemporánea de dos artistas hacia él, reflexionando sobre los paradigmas que rigen la conducta humana frente a la naturaleza y la propia psique.N. GUINOVART – J.A. SANCHO Títol: El centre de l’Univers. 2015. Tècnica:Mixta

NÙRIA GUINOVART

El procés de realitzar en un sol espai, partint de dues disciplines diferents, comporta desplegar-se i combatre amb la mateixa obra més de l’habitual. Tan sols a mesura que l’obra avança, el transcurs del temps i l’assimilació d’incorporar la imatge en la matèria es conjuga en un sol discurs, sent una experiència que ofereix una oportunitat única i enriquidora.

Les fotografies de José Antonio Sancho, emergeixen del ciment, combinant la força de la pedra amb la subtilesa de l’ésser i el vestigi de la nostra presència al territori que avui ocupem, i que no sempre té una cara amable.

El proceso de realizar en un solo espacio, partiendo de dos disciplinas distintas, conlleva desplegarse y combatir con la propia obra más de lo habitual. Tan solo a medida que la obra avanza, el trascurso del tiempo y la asimilación de incorporar la imagen en la materia se conjuga en un solo discurso, siendo una experiencia que ofrece una oportunidad única y enriquecedora. 

Las fotografias de José Antonio Sancho, emergen del cemento, combinando la fuerza de la piedra con la sutileza del ser y el vestigio de nuestra presencia en el territorio que hoy ocupamos, que no siempre tiene una cara amable.

JOSÉ ANTONIO SANCHO

La cosmovisió hindú considera que “tot el que és matèria és maia” (il·lusió), i aquesta exposició entre altres coses fa referència a la interrelació de l’home contemporani amb l’entorn i aquest món material en el qual habita, on predomina una visió materialista de l’existència, que exclou altres aspectes menys quantificables però presents a la manifestació artística.

La cosmovisión hindú considera que “todo lo material es maya” (ilusión), y esta exposición entre otras cosas hace referencia a la interrelación del hombre contemporáneo con el entorno y ese mundo material en el que habita, donde predomina una visión materialista de la existencia, que excluye otros aspectos menos cuantificables pero presentes en la manifestación artística.